Notes


Matches 1 to 50 of 154

      1 2 3 4 Next»

 #   Notes   Linked to 
1  Spis, Jakób (I105)
 
2  Spis, Stanisław (I107)
 
3  Kłodnicki, Stanisław (I114)
 
4  Kłodnicki, Tadeusz (I115)
 
5  Kłodnicki, Jerzy (I116)
 
6  Kuczyńska, Jadwiga (I118)
 
7 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kłodnicki, Krzysztof (I120)
 
8 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. NN, Teodozja (I121)
 
9  Spis, Filip (I126)
 
10  Sokołowski, Jan Kanty (I127)
 
11  Wodziczko, Adam Marcin Jakub (I130)
 
12  Ejsmond, Stanisława (I151)
 
13  Family F102
 
14  Family F107
 
15  Family F111
 
16  Family F127
 
17 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jacyna, Joanna (I56)
 
18 inż górnictwa NN, NN (I16)
 
19 inż rolnictwa Spiss, Ludwik Stanisław (I4)
 
20 kurator okręgu poznańskiego Węgiel, Kazimierz (I21)
 
21 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Orłow (Orlow), Janina Maria (I100)
 
22 przemysłowiec Spiss, Ludwik Stanisław (I4)
 
23 rektor i dziekan Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonik kapituły krakowskiej. Spis, Stanisław (I107)
 
24 "Gucia sluga upuscila z jadacego wozu i zmarl..." opowiadala babcia Janina Wodziczko Tomkowicz, Augustyn Sabin (I217)
 
25 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Łomnicki, Adam (I78)
 
26 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Łomnicki, Adam (I78)
 
27 1. t. 46 s. 239: SYMON Antoni (1862-1927) generał porucznik armii rosyjskiej, generał dywizji Wojska Polskiego (rodzice: Piotr Symon i Augustyna Soroczyńska) Symon, Antoni (I213)
 
28 1950 przepadl aresztowany przez CzeKa Orłow, Konstanty (I207)
 
29 3. http://www.plock24.pl/108/biskupi-diecezji-plockiej-cz-iii-1883-nadal
(13 III 1841 – 28 V 1918) sufragan mohylewski, biskup płocki. Kształcił się w Nowogrodzie Wołyńskim, Żytomierzu, Petersburgu i Monachium. Po święceniach w Rzymie (1864) profesor i rektor (1884) Akademii Duchownej w Petersburgu oraz kanonik żytomierski (1878), profesor seminarium duchownego w żytomierzu. 17 XII 1891 prekonizowany biskupem tytularnym Zenopolis i sufraganem mohylewskim, sakrę biskupią przyjął 27 III 1892 w Petersburgu. Wizytował parafię na całym terenie całego imperium rosyjskiego, broniąc Kościoła przed rusyfikacją. Mianowany 2 VIII 1897 biskupem płockim nie mógł objąć swej funkcji na skutek stanowiska władz carskich, które deportowały go do Odessy (1897 – 1901). Po uwolnieniu udał się do Rzymu, gdzie zrezygnował z urzędu i 15 IV 1901 mianowany został arcybiskupem tytularnym Attalea; wizytował następnie parafie polskie w USA. Archiprezbiter Kościoła Mariackiego w Krakowie, autor wielu publikacji o tematyce historycznej i biblijnej. 
Symon, Franciszek Albin (I229)
 
30 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Huczyński (Bujnicki?), Janusz (I63)
 
31 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Marzec, Maria (I68)
 
32 Akowiec zabity przez Niemców Walter, Marek (I76)
 
33 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Szaflarska, Agnieszka (I193)
 
34 Arcybiskup F.A. Symon byl pierworodnym z 12 synow Piotra Symona i zony z domu Soroczynskiej, 13e dziecko - Gertruda-Filomena, nasza prababka. Wszyscy synowie z wyzszym wyksztalceniem (general, sedzia, pralat...). Gertruda-Filomena wyszla za maz za Jana Tomkowicza, zarzadce dobr ksiecia Radziwilla "Panie kochanku" na Wolyniu (Olyka). Jeden z 12 braci byl tam proboszczem. Miala troje dzieci : Miroslawa, Janine i Gustawa. Gucia sluga upuscila z jadacego wozu i zmarl. Janina - nasza babcia. Symon, Gertruda Filomena (I215)
 
35 bet 1841 - 1860
zmarł wcześnie 
Spis, Filip (I126)
 
36 bezdzietna Spis, Katarzyna (I124)
 
37 bezdzietna Spis, Katarzyna (I124)
 
38 bezdzietni Gruber, Janina (I160)
 
39 bezdzietni Sokołowski, Władysław (I165)
 
40 bezdzietni Family F11
 
41 bezdzietni Family F14
 
42 bezdzietni Family F15
 
43 Biogram pochodzi z XLI tomu Polskiego Słownika Biograficznego opublikowanego w 2002 r.
Spis (Spiess, Spiss) Józef Baltazar (1845–1913), nauczyciel, inspektor szkolny. Ur. 6 I w Radymnie (pow. jarosławski), był synem Jakuba i Cecylii z Zarańskich, młodszym bratem Stanisława (zob.).

W l. 1857–8 uczęszczał S. do gimnazjum w Rzeszowie, a następnie w Przemyślu; w aktach szkolnych zapisany był jako Spiess. W r. 1863, wraz ze swym bratem Stanisławem, wziął udział w powstaniu styczniowym. Od ok. r. 1866 był nauczycielem szkoły trtrywialnej we wsi Munina (pow. jarosławski), a od r. 1874 zastępcą nauczyciela męskiej szkoły ludowej w Jarosławiu. Ok. r. 1876 przeniósł się do Przemyśla, gdzie uczył w szkole wydziałowej. W l. 1878–80 był członkiem Rady Szkolnej Okręgowej (RSOO) w Przemyślu. W l. 1880–8 pełnił funkcję inspektora szkolnego pow. sokalskiego, a równocześnie był członkiem tamtejszej RSO. Dzięki staraniom m.in. S-a wprowadzono naukę robót ręcznych (slöjd) do programu szkół ludowych w pow. sokalskim, a w l. 1885–6 w całej Galicji. S. udzielał również wskazówek dotyczących metod nauczania tego przedmiotu pedagogom z Król. Pol. i W. Ks. Pozn.; swe starania opisał potem w pracy Nauka zręczności (slöjd), jej powstanie i rozwój w naszym kraju (Kr. 1891).

W r. 1888 został S. powołany na stanowisko inspektora okręgu szkolnego krakowskiego, chrzanowskiego, wielickiego i podgórskiego z siedzibą w Krakowie. Był równocześnie członkiem RSO w Krakowie i Wieliczce. W l. 1889–93 dojeżdżał też do Przemyśla, gdzie uczył w 6-klasowej szkole męskiej. W podległych mu szkołach okręgów podkrakowskich rozwinął nauczanie ogrodnictwa. Od r. 1904 był członkiem (od r. 1908 zastępcą przewodniczącego) Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych w Krakowie. W r. 1905 obchodził 25-lecie pracy na stanowisku inspektora; z tej okazji krakowskie środowisko nauczycielskie utworzyło Tow. im. Józefa Spisa (zatwierdzone przez namiestnictwo 30 VI 1906), którego celem było udzielanie zapomóg chorym nauczycielom. S. był członkiem Polskiego Tow. Pedagogicznego, a w r. 1908, na wniosek oddziału krakowskiego, otrzymał członkostwo honorowe tego towarzystwa. Od t.r. do śmierci był członkiem zarządu fundacji schroniska dla zaniedbanej moralnie młodzieży w Krakowie, założonego przez Aleksandra Lubomirskiego. Był współinicjatorem założenia, a następnie prezesem Tow. Bursy dla synów i córek nauczycieli im. ks. Stanisława Spisa w Krakowie. W ostatnich latach życia otrzymał stanowisko nadinspektora, miał również tytuł radcy cesarskiego i Złoty Krzyż Zasługi z Koroną (1900). Pod koniec życia zaczął używać nazwiska Spiss. Na emeryturę przeszedł w końcu 1912. Zmarł 9 XII 1913 w Krakowie i pochowany został na cmentarzu Rakowickim. 
Spis, Józef Baltazar (I108)
 
44 Chinka NN NN (I93)
 
45 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F80
 
46 dane (daty) z http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/Search/Type,Biography/Phrase,spiss/Gender,M/ Spiss, Tadeusz Ludwik (I3)
 
47 dr fil Dedio, Stanisław (I152)
 
48 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Podhorodecki, Jacek (I9)
 
49 dr med.
W maju 1947 habilitowała się na Uniw. Poznańskim (za Polskim Slownikiem Bibliograficznym) 
Jugendfeind, Maria (I17)
 
50 dr med. Batko, Józef (I32)
 

      1 2 3 4 Next»